Dữ liệu báo cáo

Cơ quan công bố
Lĩnh vực
Tất cả các năm Năm:
Kỳ báo cáoNội dung tìm kiếm

STT Số QĐ Trích yếu Năm Cơ quan
{{$index+1}} {{item.Ma}} {{item.GhiChu}} {{item.Nam}} {{getDonVi(item.IdNhom)}}
Văn bản

Loại văn bản
Số văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu
Ngày văn bản trong khoảng


STT Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan
{{((curPage - 1) * itemsPerPage) + $index+1}} {{item.Ma}} {{item.TrichYeu}} {{item.NgayBanHanh| jsDate | date:"dd/MM/yyyy"}} {{item.CoQuanBanHanh}}